lnwshop logo
สรุปแนวข้อสอบเจ้าพนักงานป่าไม้ปฏิบัติงาน กรมป่าไม้

สรุปแนวข้อสอบเจ้าพนักงานป่าไม้ปฏิบัติงาน กรมป่าไม้

ลงสินค้า: 30 มี.ค. 2560 แก้ไขล่าสุด: 30 มี.ค. 2560
399.00 บาท
จำนวน (ชิ้น)
-
+
หมวดหมู่ แนวข้อสอบ กรมป่าไม้
น้ำหนัก กรัม
สภาพ สินค้าใหม่
สภาพ สินค้ามือสอง
เพิ่มเติม
เกรด
บาร์โค้ด
สถานะสินค้า Pre-Order
สถานะสินค้า พร้อมส่ง
คงเหลือ ชิ้น
เข้าร่วมโปรโมชั่น
ความพึงพอใจ ยังไม่มีความคิดเห็น
Scan this!
ข้อมูล
รายละเอียดสินค้า
((NEW))เก็งแนวข้อสอบเจ้าพนักงานป่าไม้ กรมป่าไม้ ฉบับสมบูรณ์
((PDF))สรุปข้อสอบกรมป่าไม้ ตำแหน่งเจ้าพนักงานป่าไม้ปฏิบัติงาน คัดกรองมาอย่างดี
((EBOOK))คู่มือเตรียมสอบเจ้าพนักงานป่าไม้ปฏิบัติงาน กรมป่าไม้ ตรงประเด็น เนื้อหาเจาะลึก
**********************************************
#ตัวอย่างแนวข้อสอบ กรมป่าไม้
 
1.        การส่งออกของหนังสือราชการ จะต้องปฏิบัติอย่างไรจึงจะถูกต้อง
            ก.    ประทับตราที่มุมด้านขวา 
            ข.    ลงวันที่ เดือน พ.ศ. ที่ได้รับ
            ค.    ทำหลักฐานการรับ 
            ง.    ถูกทุกข้อ
            ตอบ   ง.
 
2.        ผู้อยู่ในตำแหน่งระดับใดขึ้นไป มีอำนาจอนุญาตให้ยืมหนังสือราชการระหว่างส่วนราชการได้
            ก.    อธิบดี                                                                             
            ข.    รองอธิบดี
            ค.    หัวหน้ากอง                                                                  
            ง.    หัวหน้าฝ่าย
            ตอบ   ค.
 
3.        ผู้มายืมและขอรับหนังสือภายในในส่วนราชการเดียวกัน ต้องเป็นข้าราชการที่ได้รับมอบหมายจากหัวหน้าส่วนราชการในตำแหน่งใดขึ้นไป
            ก.    อธิบดี                                                                             
            ข.    รองอธิบดี
            ค.    หัวหน้ากอง                                                                  
            ง.    หัวหน้าแผนก
            ตอบ   ง.
 
4.        หนังสือราชการประเภทใดต่อไปนี้ ต้องเก็บรักษาไว้ 10 ปี จึงจะทำลายได้
            ก.    หนังสือที่เกี่ยวกับประวัติศาสตร์                              
            ข.    หนังสือที่ต้องใช้สำหรับค้นคว้า  
            ค.    หนังสือเกี่ยวกับสถิติหลักฐาน                                  
            ง.    ไม่มีหนังสือในข้อใดทำลายได้
            ตอบ   ง.
 
5.        แบบพิมพ์ตราครุฑในระเบียบงานสารบรรณขนาดใหญ่ มีความสูงเท่าไร
            ก.    3.5 ซ.ม.                                                                        
            ข.    3 ซ.ม.
            ค.    2.5 ซ.ม.                                                                        
            ง.    2 ซ.ม.
            ตอบ   ข.
 
6.        แบบพิมพ์ตราครุฑในระเบียบงานสารบรรณขนาดเล็ก มีขนาดสูงเท่าไร
            ก.    1 ซ.ม.                                                                            
            ข.    1.5 ซ.ม.
            ค.    2 ซ.ม.                                                                            
            ง.    2.5 ซ.ม.
            ตอบ   ข.
 
7.        วงนอกของตราชื่อส่วนราชการมีลักษณะเป็นวงกลมสองวงซ้อนกันมีเส้นผ่าศูนย์กลางเท่าไร
            ก.    5 ซ.ม.                                                                            
            ข.    4.5 ซ.ม.
            ค.    4 ซ.ม.                                                                            
            ง.    3.5 ซ.ม.
            ตอบ   ข.
 
8.        เมื่อรับหนังสือแล้วจะประทับตราลงวันที่ เดือน พ.ศ. จะต้องประทับบริเวณใด
            ก.    มุมบนด้านซ้าย                                                            
            ข.    มุมบนด้านขวา
            ค.    มุมล่างด้านซ้าย                                                            
            ง.    มุมล่างด้านขวา
            ตอบ   ข.
 
9.        การทำทะเบียนหนังสือ ทำเพื่ออะไร
            ก.    ทำเพื่อให้รู้ว่าหนังสืออยู่ที่ไหน                                
            ข.    ทำเพื่อให้รู้ว่าใครรับผิดชอบ
            ค.    ทำเพื่อให้รู้ว่าปฏิบัติไปแล้วอย่างไร                         
            ง.    ถูกทุกข้อ
            ตอบ   ง.
 
10.      การจ่าหน้าซองหนังสือราชการเพื่อส่งทางไปรษณีย์ บริเวณมุมบนซ้ายด้านจ่าหน้าใต้ครุฑเป็นข้อความแทนอะไรต่อไปนี้
            ก.    ลายชื่อหรือประทับตราเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบในการฝากส่ง
            ข.    ชื่อหรือตำแหน่งของผู้รับพร้อมที่อยู่หรือสังกัด และรหัสไปรษณีย์
            ค.    ชื่อส่วนราชการ หรือหน่วยงาน และสถานที่ตั้งของส่วนราชการที่ส่งหนังสือ
            ง.    ผิดทุกข้อ
            ตอบ   ค.
 
11.      ต้องทำอย่างไรกับเอกสารการเงินที่ไม่ใช่เอกสารสิทธิ ที่ไม่มีความจำเป็นต้องเก็บไว้ถึง 10 ปี เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบงานสารบรรณ
            ก.    เสนออนุมัติอธิบดีเจ้าสังกัด                                      
            ข.    เสนอผู้บังคับบัญชาพิจารณาตามความเหมาะสม
            ค.    ส่งเก็บไว้ที่กองจดหมายแห่งชาติ เพื่อขอทำลาย
            ง.    ทำความตกลงกับกระทรวงการคลัง เพื่อขอทำลาย
            ตอบ   ง.
 
12.      “กองจดหมายเหตุแห่งชาติ”  สังกัดกรมและกระทรวงอะไร
            ก.    กรมศิลปากร กระทรวงมหาดไทย
            ข.    กรมศิลปากร กระทรวงศึกษาธิการ
            ค.    กรมอนุรักษ์วัตถุโบราณ กระทรวงศึกษาธิการ
            ง.    กรมการศึกษานอกโรงเรียน กระทรวงศึกษาธิการ
            ตอบ   ข.
 
13.      การเก็บและการค้นที่ดีจะต้องมีระบบในลักษณะอย่างไร
            ก.    ถูกและประหยัด                                                          
            ข.    สะดวกรวดเร็ว
            ค.    สะอาดเรียบร้อย                                                           
            ง.    ถูกทุกข้อ                     
            ตอบ   ง.
 
14.      โดยปกติสำนักงานหรือหน่วยงานใหญ่ๆ จะมีห้องทำงานในเรื่องการจัด-รับ-ส่ง หนังสือหรือจดหมายไว้โดยเฉพาะเรียกว่าอะไร
            ก.    Routino                                                                         
            ข.    Mail room
            ค.    Office work                                                                 
            ง.    Incoming mail
            ตอบ   ข.
 
15.      หน้าที่สำคัญอย่างหนึ่งของพนักงานจัดเก็บเอกสารของสำนักงาน คือ
            ก.    งานรับหนังสือ                                                           
            ข.    งานเปิดซอง-ประทับตราหนังสือ
            ค.    รวบรวม จัดเก็บ ค้นหา ให้ยืมเอกสารแก่แผนกต่างๆ
            ง.    ไม่มีข้อใดถูก
            ตอบ   ค.
 
16.      การเรียงลำดับตัวอักษรในการเก็บเอกสารนั้น เป็นหลักการเก็บเอกสาร ระบบใด
            ก.    การเก็บตามตัวเลข                                                       
            ข.    การเก็บตามระเบียบงานสารบรรณ
            ค.    การเก็บตามชื่อหน่วยงาน ชื่อคน                             
            ง.    การเก็บตามลำดับ
            ตอบ   ค.
 
17.      พนักงานประจำสำนักงาน  (Mail room clerk) มีหน้าที่อย่างไร
            ก.    โต้ตอบจดหมาย                                                          
            ข.    การเก็บตามลำดับ
            ค.    แจกจ่ายเอกสารไปหน่วยงานต่างๆ อย่างรวดเร็ว
            ง.    รับผิดชอบในการจัด-รับส่งเอกสาร หนังสือหรือจดหมาย
            ตอบ   ง.
 
18.      ข้อใดบ่งบอกว่า การเปิดซองจดหมายเป็นความปลอดภัยและเสถียรภาพของธุรกิจ (Safety & Secutiry) อย่างหนึ่ง
            ก.    มีเรื่องของการเงินเข้ามาเกี่ยวข้อง                          
            ข.    มีเรื่องความลับส่วนตัวพนักงานเข้ามาเกี่ยวข้อง
            ค.    มีเรื่องของนโยบายธุรกิจมาเกี่ยวข้อง
            ง.    ถูกทุกข้อ
            ตอบ   ง.
 
19.      ข้อใดต่อไปนี้เป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกับการจัดเก็บเอกสาร
            ก.    ผู้จัดการสำนักงาน                                                       
            ข.    เลขานุการ
            ค.    พนักงานจัดเก็บเอกสาร                                             
            ง.    ถูกทุกข้อ
            ตอบ   ง.
 
20.      คุณลักษณะที่ดีของพนักงานเปิดผนึก ควรเป็นอย่างไร
            ก.    ต้องปฏิบัติงานตามหลักการและขั้นตอน               
            ข.    ต้องเป็นผู้มีความรอบคอบ-ซื่อสัตย์
            ค.    ต้องทำงานอย่างมีระเบียบ รัดกุม-ซื่อสัตย์             
            ง.    ถูกทุกข้อ
            ตอบ   ง.
**********************************************
สรุปแนวข้อสอบเจ้าพนักงานป่าไม้ปฏิบัติงาน กรมป่าไม้
เนื้อหาประกอบด้วย
1 ความรู้เกี่ยวกับกรมป่าไม้
2 แนวข้อสอบเกี่ยวกับกรมป่าไม้
3 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับวนศาสตร์
4 แนวข้อสอบพระราชบัญญัติป่าไม้ พุทธศักราช 2484
5 พรบ.ป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ. 2507
6 แนวข้อสอบพระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ.2507
7 พระราชบัญญัติสวนป่า พ.ศ.2535
8 แนวข้อสอบพระราชบัญญัติสวนป่า พ.ศ.2535
9 พระราชบัญญัติเลื่อยโซ่ยนต์ พ.ศ. 2545
10 สรุป + แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ.2551
11 ถาม - ตอบ ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา
12 แนวข้อสอบกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา
13 หลักกฎหมายอาญา
14 ถาม - ตอบ ประมวลกฎหมายอาญา
15 การเตรียมตัวสอบภาค ค.กรมป่าไม้
MP3 ระเบียบพนักงานราชการ
**********************************************
www.แนวข้อสอบราชการไทย.com
จำหน่ายคู่มือเตรียมสอบ  เนื้อหาสรุปชัดเจน ตรงประเด็น เจาะลึก มีพรบ.ที่ใช้สอบ
สรุปแนวข้อสอบเจ้าพนักงานป่าไม้ปฏิบัติงาน กรมป่าไม้
จากประสบการณ์รุ่นพี่ที่สอบได้ลำดับต้นๆ รวบรวมข้อสอบจากทุกปี 
ที่ออกบ่อยๆ เน้นๆ ชัวร์ๆ ถูกต้องไม่มั่วนิ่ม ด้วยประสบการณ์ที่จำหน่ายมาแล้วกว่าสิบปี การันตีคุณภาพ
 
**********************************************
สรุปแนวข้อสอบเจ้าพนักงานป่าไม้ปฏิบัติงาน กรมป่าไม้ มี 2 แบบ
***สั่งซื้อแบบไฟล์PDF 399.- (ส่งทางอีเมลล์) ได้รับภายในวันที่ชำระเงิน
***สั่งซื้อแบบหนังสือ 699.- (ส่งทางไปรษณีย์+ฟรีEMS) ได้รับภายใน 1-3 วัน
 
***สนใจสั่งซื้อ สรุปแนวข้อสอบเจ้าพนักงานป่าไม้ปฏิบัติงาน กรมป่าไม้*** ได้ที่
 
นาย พงศ์ศิริ เจนวณิชชานนท์ (บิ๊ก)
โทร:095-6473888
Line: papertestthai  หรือ (@ogo5720d ) เติม@ด้วยนะครับ

IG: paper_testthai
 
รายละเอียดการสั่งซื้อและชำระเงิน
สรุปแนวข้อสอบเจ้าพนักงานป่าไม้ปฏิบัติงาน กรมป่าไม้ เป็นลิขสิทธิ์ของ
www.แนวข้อสอบราชการไทย.com
ห้ามมิให้ผู้ใดใช้ประโยชน์ ทำซ้ำ ดัดแปลง นำออกแสดง ทำให้ปรากฏหรือเผยแพร่ต่อสาธารณชน
ไม่ว่าด้วยประการใดๆ ซึ่งข้อมูลในเอกสารนี้ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน หากผู้ใดกระทำการดังกล่าว
จะถูกดำเนินคดีตามกฎหมายถึงที่สุด
เงื่อนไขอื่นๆ
เพื่อความเข้าใจตรงกันระหว่างผู้ซื้อและผู้ขายและมิตรภาพที่ดีต่อกัน กรุณาทำความเข้าใจเงื่อนไข
Tags
1.สั่งซื้อแบบไฟล์(PDF) ราคาเพียง 399 บาท 
  -สามารถนำไปปริ้นเพื่ออ่านได้เลย หรือ
  -สมารถเปิดอ่านในโทรศัพท์ ipad,iphone, smartphone ได้ตลอดเวลา
 
2.สั่งซื้อแบบหนังสือ ราคาเพียง 699 บาท
 -จัดส่งฟรีEMS
 -พร้อมMP3บรรยายเรื่องต่างๆ (สามารถเปิดฟังเพื่อเพิ่มความเข้าใจได้)

แนวข้อสอบราชการ พร้อมเฉลย ปี 2560
ธ.กรุงศรีอยุธยา สาขาเซนทรัลพลาซ่า ขอนแก่น ออมทรัพย์
ธ.ไทยพาณิชย์ สาขาโลตัสเอ๊กซ์ต้า ขอนแก่น2 ออมทรัพย์
ธ.กรุงไทย สาขาโลตัสเอ๊กซ์ต้า ขอนแก่น2 ออมทรัพย์
ธ.กสิกรไทย สาขาเซนทรัลพลาซ่า ขอนแก่น ออมทรัพย์
ธ.กรุงเทพ สาขาโลตัสเอ๊กซ์ต้า ขอนแก่น 2 ออมทรัพย์
คำถาม
รายละเอียด
ชื่อผู้ถาม
ข้อมูลสำหรับการติดต่อกลับ (ไม่เปิดเผย เห็นเฉพาะเจ้าของร้าน)
อีเมล
เบอร์มือถือ
  • ถาม
สินค้านี้ยังไม่มีคนถามคำถาม
สินค้านี้ยังไม่มีคนรีวิว
ตะกร้าของฉัน (0)
มีสินค้าทั้งหมด 0 ชนิด 0 ชิ้น
0 บาทราคาสินค้าทั้งหมด
(ยังไม่รวมค่าจัดส่ง)
สั่งซื้อสินค้า
ตะกร้า
( 0 )
รายการสั่งซื้อของฉัน
เข้าสู่ระบบด้วย
เข้าสู่ระบบ
สมัครสมาชิก

ยังไม่มีบัญชีเทพ สร้างบัญชีใหม่ ไม่เกิน 5 นาที
สมัครสมาชิก (ฟรี)
รายการสั่งซื้อของฉัน
ข้อมูลร้านค้านี้
ร้านแนวข้อสอบราชการไทย PaPerTestThai
แนวข้อสอบราชการไทย PaPerTestThai
แนวข้อสอบราชการไทย จำหน่าย คู่มือเตรียมสอบแนวข้อสอบราชการ พร้อมเฉลย ใหม่ล่าสุดปี61
เบอร์โทร : 095-6473888
อีเมล : bigstory98@gmail.com
ส่งข้อความติดต่อร้าน
เกี่ยวกับร้านค้านี้
บันทึกเป็นร้านโปรด
Join (สมัครสมาชิกร้าน)
แชร์หน้านี้
แชร์หน้านี้

TOP เลื่อนขึ้นบนสุด
Go to Top
พูดคุย-สอบถาม คลิก